Toppers - XII (CBSE)
RESULT AT A GLANCE 2018-19

Parth Saini
(99.4%)

Jhanak Gupta
(96.40%)

Jiten Kohli
(95.6%)

Naman Mahajan
(95%)

Shagun Kapil
(94.6%)

Parul Sharma
(94.2%)

Purva Vashist
(94%)

Sakshum Bisht
(93.4%)

Yashaswi Joshi
(92.6%)

Arshita Dhiman
(92%)

Devanshi Pahuja
(91.4%)

Jai Sahni
(90.4%)
RESULT AT A GLANCE 2017-18
RESULT AT A GLANCE 2016-17
RESULT AT A GLANCE 2015-16
RESULT AT GLANCE 2014-15
RESULT AT GLANCE 2013 -14